Sunday, 12 July 2009

Selamat Menyaksikan Keajaiban Al Qur'an

Bismillahirahmanirahim

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Dengan-Nya berkembang segala sesuatu menurut kadarnya. Segala Puji bagi Allah Yang telah membentangkan jalan yang lurus bagi penelusuran hikmah-hikmah kebenaran yang rahasia. Segala puji bagi Allah Yang Dengan-Nya tumbuh semarak bunga kesejukan ilmu dan perkembangan khazanah keilmuan hingga ke akhir zaman. Rasa Syukur yang dalam kita panjatkan kehadirat-Nya Yang memiliki sifat Maha Mensyukuri. Rasa Syukur yang dalam kita tujukan dengan penuh penghambaan dalam balutan Kasih dan Sayang-Nya. Rasa Syukur yang dalam kita haturkan pada-Nya Yang telah memudahkan Al Qur’an sebagai muara dari segala ilmu yang ada di dunia.


Selanjutnya, tiada yang pantas kita ucapkan kepada seorang Nabi Akhir Zaman, Muhammad SAW sebagai penerima keindahan kalam-kalam-Nya yang Agung. Yang telah menorehkan tinta emas kegemilangan peradaban manusia dan kemanusiaan. Atas segala perjuangan dan keutamaannya sangatlah pantas kita haturkan Shalawat beserta salam hormat kita baginya dan bagi pendahulu-pendahulu umat yang gagah dan perkasa bersama para malaikat-Nya dan bersama Allah Azza Wa Jalla. Semoga kecemerlangan beliau tetap akan mengumandang dalam hati setiap diri yang senantiasa mendapat hidayah-Nya serta akan menghembuskan kehangatan semangat kehidupan yang paling murni hingga masa penantian bagi hamba yang senantiasa menantikan datangnya janji-janji Allah Yang Maha Menepati Janji.


Al Qur’an, sebagai sebuah kitab yang berisikan intisari kehidupan yang telah dimampatkan dalam renungan-renungan panjang para ulama-ulama salaf dari umat ini hingga kehadiran ulama-ulama mutaakhirin, telah memenuhi deretan pandangan dan gambaran yang tak akan habis ditelan zaman, seperti ungkapan Sang Khalik yang mengistilahkan Kitab-Nya sebagai lautan yang tidak akan habis-habisnya sebagai bahan tulisan dari ranting-ranting pepohonan sebagai penanya. Sungguh agung ungkapan tersebut, dalam ke Maha Rahasiaan Ilmu-Nya nan bertebaran pada sisi-sisi kehidupan di sudut-sudut langit hingga pada kedalaman zat yang halus tak terperi. Subhanallah, Para pemikir umat ini telah menghamparkan pesona kesemarakkan karya-karya yang besar dalam menyelami kedalaman pesan-pesan illahi pada setiap kurun dan pada setiap belahan dunia dan akan selalu seperti itu hingga kegairahan tersebut dijemput oleh Allah Yang Maha Kuasa ke haribaan-Nya.


Kaum Muslimin yang berbahagia, sungguh akan merugi kiranya bagi setiap jiwa yang lalai dalam memperhatikan ayat-ayat-Nya. Memperhatikan dalam kesungguhan dan ketakjuban taffakkur pada penciptaan alam-Nya nan fana. Kaum Muslimin yang berbahagia, hendaklah memperhatikan setiap diri akan pentingnya meletakkan setiap perenungannya pada kalimat-kalimat-Nya, yang tidak hanya mengutamakan nilai-nilai dasar pada kegairahan membacanya yang sungguh tak akan dapat tergantikan oleh bacaan apapun didunia. Karena pendahulu umat ini telah mengakabarkan bagi kita bahwa membaca dalam kenikmatan tadabbur itu benar-benar akan mengantarkan kita pada kelezatan yang tak ternilai oleh apapun juga. Kaum Muslimin, kenikmatan tadabbur itu akan bermuara pada dialog-dialog yang sesungguhnya dengan Sang Pencipta. Raihlah kegemilangan itu beserta hamba-hamba yang pernah hanyut dalam pelukan keindahan percikan ayat-ayat Allah SWT, seperti Rasulullah SAW, seperti Abu Bakar Shiddiq ra, seperti Umar bin Khattab ra, Utsman bin Affan ra, Ali bin Abi Thalib ra serta jutaan lagi para pewaris Nabi hingga ke abad ini. Sungguh mulia perbuatan mereka, sungguh agung jejak-jejak langkahnya, hingga umat ini tak akan merasa sendirian untuk akhirnya menemui Allah SWT di penghujung jiwanya.


Kaum Muslimin yang berbahagia, saya haturkan ucapan salam yang paling dalam dari lubuk hati ini, sehingga sudilah kiranya untuk mau membaca, memperhatikan serta menelaah dan ikut serta dalam upaya memberikan masukan-masukan yang positif pada buku yang sangat banyak kekurangan ini sehingga nilai-nilai yang paling murni dari kebenaran sejati akan muncul dan menjadi keindahan yang mengkristal pada perhiasaan umat ini dan akan melengkapi perhiasan-perhiasaan sebelumnya yang telah lebih sempurna.


Kaum Muslimin yang berbahagia, buku yang sedang berada di tangan anda ini, memiliki tiga bab yang diantaranya bab pendahuluan yang berisikan kepada pembaca pemikiran-pemikiran utama tentang eksistensi kebenaran Al Qur’an dalam perjalanan perkembangan pemikiran yang menyelimutinya. Penulis berupaya sekuat tenaga untuk memberikan selintas gambaran tentang perkembangan pemikiran dalam pengungkapan hikmah-hikmah Al Qur’an yang dahulunya masih merupakan sesuatu yang sangat rahasia. Pergumulan pemikiran tersebut telah menjadikan umat ini lebih arif dan bijaksana dalam menangkap berbagai makna yang sangat dinamis dari pesan-pesan ilahi. Selanjutnya, pada bab kedua, penulis mengutarakan penemuan-penemuan yang penulis perdapat semenjak awal tahun 2004 hingga sekarang tentang fakta-fakta keserasian, kesamaan dan kebenaran pemberitaan Al Qur’an dengan fakta-fakta yang terdapat di alam melalui salah satunya dari sisi ilmu Geografi, yang menjadi muara bagi pencerahan ilmu-ilmu eksakta lainnya. Fakta-fakta yang berkesinambungan dan berkelanjutan ini akhirnya memberanikan penulis untuk mencoba menguntai tulisan demi tulisan berdasarkan kebenaran yang terdapat di dalam kitab suci Al Qur’an serta kebenaran tentang keadaan sesuatu di muka bumi ini. Buku yang berada di tangan pembaca ini adalah merupakan rangkaian yang insya Allah akan senantiasa bertambah pada waktu-waktu yang akan datang karena penemuan demi penemuan selanjutnya tidak dapat penulis bendung, sehingga segala upaya untuk mencoba menerbitkan terbitan pertama ini telah penulis lakukan. Pada volume pertama ini penulis mencoba memberikan selintas gambaran yang jelas tentang hubungan yang terjadi antara pengungkapan kebenaran Al Qur’an dengan kebenaran yang terdapat di alam yang menjadi sebuah mata rantai yang sangat dinamis dan tidak terputus. Ketakjuban akan penemuan inilah yang menggerakkan penulis untuk mulai melangkah lebih jauh dengan penerbitan perdana ini. Pada bab ketiga yang berisikan harapan-harapan besar penulis akan kelangsungan penelitian dan penelaahan lebih jauh lagi oleh sidang pembaca demi terwujudnya nilai-nilai kebenaran yang menjadi keimanan sejati pada hati setiap Muslim. Selanjutnya penulis sangat mengharapkan buku ini untuk menjadi bahan dasar bagi pemenuhan manfaat yang sebesar-besar dan seluas-luasnya pada dakwah Islam serta akan menjadikan kitab suci Al Qur’an sebagai satu-satu kitab yang akan dibaca oleh sebahagian besar penghuni bumi ini, Isnya Allah.


Akhirnya penulis berharap semoga upaya yang penulis lakukan ini beserta dukungan yang sangat dalam dari kedua orang tua, istri, anak-anak, para sahabat tercinta serta perhatian dan kesungguhan dari pembaca yang berbahagia dibalasi oleh Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang dengan limpahan rahmat dan berkah-Nya hingga ke Yaumil Mahsyar kelak,. teriring salam paling mesra dari penulis untuk kita semua semoga kita akan ditunjukkan oleh Allah SWT kepada jalan kebenaran yang sesungguhnya, Amin Ya Rabbal ’Alamin. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

1 comment:

  1. Asllmualaikum pak sukses y pak bagi-bagi rezeki ya pak

    ReplyDelete